Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
การรับสมัคร
หลักการเลือกคณะ
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรอื่นๆ
ผู้สมัครต่างชาติ
ปฏิทินการรับสมัครนิสิต
pict_other

หลักสูตรอื่นๆ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกฝน และขัดเกลาให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ สามารถออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ จึงได้เปิดหลักสูตรต่างๆ เพื่อขยายโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ และเพื่อเพิ่มการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรอื่นๆ ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนมีหลากหลายสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรในและนอกเวลาราชการ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้เลือกหลักสูตร และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาได้ โดยหลักสูตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิด ณ ขณะนี้ ได้แก่

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต่างๆ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หรือโทร. 02-218-5776
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หรือโทร. 02-218-8634, 02-218-8705
 • หลักสูตร โครงการ CU EXCHANGE PROGRAM
  หรือโทร. 02-218-3331
 • หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และติวข้อสอบต่างๆ เช่น TOEFL, CU-TEP, CU-AAT, SAT, IELTS, TOEIC
 • หลักสูตรการอบรมระยะสั้น ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หรือโทร. 02-218-4640
 • หลักสูตร Senior Entertainment สำหรับผู้อาวุโสที่ไม่มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
  หรือโทร. 02-215-0871-3
 • หลักสูตรนานาชาติ สันติภาพและความขัดแย้ง

ติดตามข่าวสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ กิจการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือโทร. 0-2218-0201-38

dot_vertical_long

พิมพ์หน้านี้